Digital Library of Polish and Poland-Related News Pamphlets
from the 16th to the 18th Century

[Awizy]

[img]
Preview
PDF
Z1462.pdf

Show the scan (13MB) | Preview

Full title

[Awizy]

Metadata

Identifier: 1462
Language: Polish
Place of Publication: Kraków
Date of Publication: [po 23 VI 1699]
Year: 1699
Format:
Sheets: Knlb. 2
Signing: b. sygn.
Sources: E. - Kłodz. 192
Copies: PAN Kórn. 2397 adl. 17 def.: brak nagł.
Microfilms: BN Mf. 32660

Linguistic Commentary

collimo 1 = cerować ?! pharragine = farragine

Latin Dictionary

EntryExplanation
die ... Iuniidnia ... czerwca
declarationemoświadczenie
in materiaw sprawie
in parte expedivitczęściowo wyprawił
expeditwyprawia
mediumsposobu
porrigatudzieliła
accelerari evacuatioprzyspieszyć się wyprowadzanie
in hoc ... statuw tym ... stanie
sensuspoglądy
acceptare hanc declarationemprzyjąć to oświadczenie
starepozostać ?
accedere ad electionemprzystąpić do wyboru
activitatemmożliwość
etiam in hac materia condere leges & in quantumrównież w tej sprawie ustanawiać prawa i o ile
suam satisfactionemswojego zadośćuczynienia
circumscribere modumobejść sposób
adaequatis stringere mediis stosownymi metodami ograniczyć
in tam stricto temporew tak krótkim czasie
periculumniebezpieczeństwo
exspirabit tempuswygaśnie czas
calcar adderedać bodziec do
renovetodnowił
cum praefixione terminiz ustanowionym z góry terminem
per oblatamw odpisie?
per extractumw odpisie
transmittemusprześlemy
InterimTymczasem
in hac materiaw tej sprawie
per Objectionem ... contradixit vocemzastrzeżenie / sprzeciw ... odebrał głos ?
per indirectumnie wprost
vindicare sanguinempomścić krew
ex praescriptionena podstawie zarzutu ?
stantibus rebusskoro sprawy się miały
convincendo contradicentes rationibusprzekonując sprzeciwiających się względami / racjami
ad eum colimabant finemdo tego dążyli ? celu
condimus legesustanawiamy prawa
ad executionem do zastowania
contradicimusobalamy
expressa constitutio Anniokreślona / wydrukowana konstytucja z roku
prima diepierwszego dnia
ante omnia accedere ad electionemprzede wszystkim przystąpić do wyboru
consuetudines reducebantur ... tandemsprawy zwyczajowe odwleką się ... wreszcie
urgebantnaciskali
Pactorum Conventorum produceretur & Constitutionem in Coronatione moderni Regnantis conditamPacta Conventa przedstawiono i postanowienie podjęte podczas koronacji obecnie panującego ?
caveturprzestrzega się
PacificationisPojednania / Ugody
Originale Pactorum producaturprzedstawiono oryginał Pacta (Conventa)
in fundamento huius Constitutionisna podstawie tego postanowienia
comparetzestawi / porówna ?
sine effectubez skutku
contradicebantsprzeciwiali się
suspenderezawiesić
non relegebitur extra finesnie zostanie wyprowadzone poza granice
ut expediamus Punctum productionis Pactorum Originaliumże załatwiliśmy punkt przedstawienia orygihalnych Pacta (Conventa)
nil oberitw niczym nie zaszkodzi
simpliciter producere, differrepo prostu przedstawić, odłożyć
consenseruntpostanowili
tandem subsecuta Limitatiowreszcie naznaczono rozstrzygnięcie
pro horana godzinę
declarationem ... secundariamkolejne ... potwierdzenie
concernitwidzi
juxta Pacta conservatzgodnie z Pacta (Conventa) zachowuje
ad Ordinationem Reipublicaezachowania porządku w Rzeczpospolitej
non proprio motunie z własnej woli
Instinctuza poduszczeniem
specificarewyliczyć
ad tuitionem Corporis & numerum non exceduntdo ochrony (jego) osoby i nie przekraczają liczby
de fide eorum suspicariwątpić w ich wierność
acceptando hanc declarationempopierając to oświadczenie
accedere ad Electionemprzystąpić do wyboru
Authores ... specificarentursprawcy ... zostali wskazani
suspendere Consiliazawiesić naradę
in totow całości
conservetzachować
juxta Pacta Conventazgodnie z Pacta Conventa
stante hostilitatewobec zagrażającej wrogości
hac ... stante materiarum pharragineskoro tak ... miały się różne sprawy
proferimus ... verba leviora caducisrzucamy ... słowa na wiatr
Passivibiernymi
discernereosądzić
fraterno pectorez braterskim sercem
fide ac conscientia firmarezaprzysiąc na wiarę i sumienie
in toto effectumwcale skutku
in fundamentona podstawie
protrahereprzeciągać
summe scandalizorwielce jestem zgorszony
in censurampod ocenę
in deteriusna gorsze
Authoritaspowaga / autorytet
ProponimusProponujemy
Authorumsprawców
impugnamus Pactasprzeciwiamy się Pacta (Conventa)
circumscribereobejść
efficimus ... plenam Rempublicam ... in esse & non in fierisprawiamy ... w pełni Rzeczpospolitą ..., w byciu, nie w stawaniu się ???
calamitates, Statusklęski, stan
in tam stricto tempore discutereprzeprowadzić w tak krótkim czasie
civilitate certemusw cnotach obywatelskich prześcigajmy się
accedamusprzystąpmy do wyboru
in activitate repraesentando ... totam Rempublicamw mocy reprezentowania ... całej Rzeczpospolitej
et pro necessitate statusi zgodnie z wymogiem sytuacji
decernemuspostanowimy
iterum cum contradictioneponownie ze sprzeciwem
ad contradicentesdo sprzeciwiających się
inclinarunt ... animos ad unanimem consensum & in Ordineskłonili ... serca do jednogłośnej zgody i według porządku
sub titulo ... pacatius ... consulaturpod imieniem ... spokojniej ... radzono
solvit ... pro hora nonarozwiązuje ... o godzinie dziewiątej
ad Electionem Directorisdo wyboru prowadzącego
& rationesi opinie
ex parteze strony
pertinaces uparci
sisterezaprzestać
& civilitate ac aequanimitate certare dum modoprześcigać się w cnotach obywatelskich i sprawiedliwości, byle tylko
qui zelaret pro Bono Publico & nulli adhaeret partialitatiktóry gorąco pragnie dobra publicznego i nie jest związany z żadnym stronnictwem
totum Conclavecałe zgromadzenie
ad nominationemna mianowanie
ante omnia exposcebat, ut consentiaturdomagał się przede wszystkim, by zgodzono się
Conferentiamnarady
informarepowiadomić
conrarieprzeciwnie
desisumpostanowione
declarationeoświadczeniem
extra finespoza granice
in materiaw sprawie
certatumubiegano się
Sessio limitataposiedzenie przeniesione

View Item View Item