Digital Library of Polish and Poland-Related News Pamphlets
from the 16th to the 18th Century

Place of Publication: Stockholm

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 32.
1657 Een Kort Relation Om Pohlackernas Infall vthi Dantziker Werderne. Och hwod ther hoos är passerat. Sampt Een Extract-Skrifwelse vthur Bütow Item not available online.
1701 Kontinuation till rigiska berättelsen om det glorieuse aktion som hans konungslig majestät har vid Riga
[img]
Preview
1701 Kort berättelse, om Nya eller Düna-münde fästningens övergift till hans kunglig majestät av Sverige, jämte ackordspunkterna som underskrevs den 11 till 21 december 1701
[img]
Preview
1701 Kort berättelse, om den härliga seger hans kunglig majestäts till Sverige vapen genom den lyckliga överfarten över Düna-Strömmen emot konungens i Polen saxiska armée till alla åskådandes högsta förundran haver behagat välsigna Riga den 9 juli 1701
[img]
Preview
1701 Kort och sannfärdig berättelse, om det som är förlupet då kunglig majestat av Sverige med en del av dess armée den 9 juli 1701 gick över Düna-Strömmen, slog den saxiska arméen alldels på flykten och sedan förföljde fienden genom Kurland Item not available online.
1701 Kort relation, huruledes hans kunglig majestätskonung Karl XII gick över Düna-Strömen vid Riga och slog den saxiska arméen
[img]
Preview
1701 Kurze Relation von der Übergabe der Düna-Münde an Ihre Königliche Majestät von Schweden nebst den Akkordspunkten, so den 21. Dezember 1701 unterschrieben wurden Item not available online.
1701 Kurzer Bericht von dem, was vorgelaufen ist, als Seine Königliche Majestät von Schweden mit einem Teil der Armee am 9. Juli 1701 über den Dünastrom ginge
[img]
Preview
1701 Kurzer Bericht von der siegreichen Aktion Ihrer Königlichen Majestät von Schweden Waffen in der glücklichen Descente über den Dünastrom am 9. Juli 1701
[img]
Preview
1702 En förnäm officers utförliga relation om den bataljen och härliga seger som hans kunglig majestät av Sverige den 19 juli 1702 vid Kliszow erhållit över konungen i Polen och hans saxiska och polska armée.
[img]
Preview
1702 #Konfirmation angående den härliga seger, som hans kungliga majestät av Sverige arhöll den 19 juli emot sin mäktige fiende konungen i Polen Item not available online.
1702 Kort berättelse, ora den lyckliga seger vid Kliszow 9 juli 1702 Item not available online.
1702 Tacksägelseskrift över den härliga seger vid Kliszow i Lillpolen 19 juli sistlidne
[img]
Preview
1703 Korta påminnelser, som vid riksdagen i Lublin böra anses och komma í betecknande
[img]
Preview
1703 Relation, om den härliga seger hans kunglig majestäts rättmätige vapen över konungens i Polen saxiska och litauiska armée vid Pułtusk den 21 april 1703
[img]
Preview
1703 Utförlig relation, om det skarpa fäktande som emellan konung Karl Xli trupper och den moskovitisk-litauiska makten inte långt ifrån Binsen förefallit
[img]
Preview
1704 Tacksägelseskrift över den drabbningen vid Pułtusk den 21 april och erövningen av staden Thorn den 4 oktober 1703
[img]
Preview
1705 Een sanfärdig Berättelse, om den blodige träffning och härlige Seger, hwilken Gref Adam Ludwig Leijonhuf wud beföchtet emot den Musskowitiske General-Fält-Marschalken Knees Boris Petrovitz Scheremethoff, d. 16 Julij 1705 wed Gemäuert Hoff Item not available online.
1705 Eingelaufene Nachricht von der am 4. Oktober 1705 in Warschau vorgegangenen Krönung
[img]
Preview
1705 Kort berättelse, om förloppet vid konungens av Polen Stanislai I och dess drottnings Katarina kröning i Warszawa den 4 oktober 1705
[img]
Preview
1705 Kört berättelse, om den sistlidne 4 oktober 1705 uti Warszawa fullbordade kröningen
[img]
Preview
1705 Utförlig berättelse, om den emellan de svenska trupperna och den saxiska samt polska arméen den 31 juli vid Warszawa förlupne aktionen
[img]
Preview
1706 Berättelse, om den stora och härliga seger, som hans kunglig majestäts tili Sverige rättmätiga vapen erhållit emot den saxiska arméen under Fraustadt i Storpolen, den 3 februari 1706 att inbryta
[img]
Preview
1706 En kort upsatt Berättelse, om dhen Fulkomblige Segren. Med hwilken dhen Högste Gudh, wälsignat H. K. My:ts af Sweriges Vnder Baronens Generalens och Gouverneurens Högwällborne Herr Carl Gustaff Rehnschölds Commendo Stående Wapn wed Staden Fraustat i Stor Pohlen den 3/13 Febr. 1706 Item not available online.
1706 En utförlig berättelse, om slaget mellan översten herr baron Creutz och den moskovitiske generalen Nieplij vid Staden Kletsk i Litauen den 20 april 1706
[img]
Preview
1706 En vhtförlig Berättelse, om den stoore och nästan makalöse Segren, som Hans Kongl. May:tz af Sweriges Rattmätige Wapn öch under Generalens Högwälborne Herr Barons Carl Gustaf Reenskjöldz Commando J Stoor-Pohlen lämnade Krigshäär Befächtat Emot den Sachsiske J Tiugu tusend Man bestaende vnder Herr General Schulenburgs samt flere Sachsiske Generalers anförande Krigsmacht, da den War sinnat under Staden Fraustadt at inbryta i Stoor-Pohlen den 3/13. Februarii, Anno 1706 Item not available online.
1706 Omstandlig berättelse, om den med Guds hjälp utav kungliga svenska arméen emot den kursaxiske och dess adjungerade moskoviter vid Fraustadt den 3 februari 1706 lyckligen erhållna seger
[img]
Preview
1706 Relation von der Viktoria, welche die schwedischen Waffen unter dem Kommando des Generals Karl Gustav Rehnsköld gegen die sächsischen am 13. Februar 1706 bei Fraustadt in Großpolen erhalten haben
[img]
Preview
1707 Ett uttag av några ifrån Steinau uti Schlesien den 20 juli 1707 daterade brev om de moskovitiska kalmuckers och kosackers gruvliga förfarande kring Lissa i Storpolen och de där vid gränsande orter
[img]
Preview
1708 Afrijtning, På Swanska Campementel wid Staden Holofsin, på ena sidan om Floden Wabitz ock Ryssarnes Löger på andra sidan, hwarest H. K. May:tz af Swerige ärhölt den härtige Segren den 4/14 Julii Åhr 1708 Item not available online.
1708 Egentlich berättelse, om fältslaget emellan hans kunglig majestäts till Sverige trupper och den moskovitiska krigsmakten under hans tsariske majestäts och dess förnämsta generalers anförande den 29 September 1708 vid Liesna 2 mil ifrån Propoisk
[img]
Preview
1708 Utförlig berättelse, om slaget vid Staden Holofsin den 14 juli 1708
[img]
Preview
This list was generated on 2022-06-28.